+ Veilig gebruik van diisocyanaten, gebruikt in polyurethaan (PU) kleefstoffen, dichtingsmiddelen en schuim

Article en Français ci-dessous.

Op 4 augustus 2020 publiceerden de EU-autoriteiten in het kader van REACH een Europese beperking m.b.t. diisocyanaten om mogelijke sensibilisatie door deze stoffen te voorkomen. Diisocyanaten zijn vaak aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU-lijmen, dichtingsmiddelen en schuim. Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel gebruik van producten die > 0,1% monomere diisocyanaten bevatten.
PU-lijmen en -kitten zijn veelzijdig en veilig bij correct gebruik. Ze worden gebruikt voor vele toepassingen in de bouw, het vervoer, de assemblage en meer. Aangezien PU-producten tot stand komen middels een chemische reactie van isocyanaten en polyolen, geldt beperking met name voor professionele gebruikers van PU-producten.

PU-opleiding vereist tegen augustus 2023
Vanaf 24 augustus 2023 is opleiding vereist voor professionele en industriële gebruikers van producten met een monomeer diisocyanaatconcentratie van > 0,1%. FEICA – de Europese brancheorganisatie voor kit- en kleefstoffen – en met ISOPA en ALIPA – de brancheorganisaties van de diisocyanaatproducenten – heeft trainingsmateriaal voorbereid voor professionele gebruikers van PU-lijm, kit of schuim: https://isopa-aisbl.idloom.events/048. De training kan gratis gevolgd worden met de code: FEICA_21_C22

De opleiding vervangt of wijzigt geen andere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, maar is een aanvulling. Om de gebruikers van de betrokken producten te informeren, moet de opleidingsvereiste met ingang van 24 februari 2022 ook op de verpakking worden vermeld. Om ervoor te zorgen dat professionele gebruikers ook bij de aankoop van retailproducten op de hoogte zijn, bevelen wij aan de informatie ook op retailproducten te vermelden.

Opleidingsmateriaal beschikbaar tegen februari 2022
Het opleidingsmateriaal zal tegen februari 2022 via een e-learningplatform in alle officiële EU-talen beschikbaar worden gesteld. Vroeg genoeg zodat alle gebruikers van PU-producten tegen 24 augustus 2023 opgeleid en gecertificeerd kunnen zijn. Online training zal toegankelijk zijn via desktop, tablet en mobiele apparaten. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de cursisten een persoonlijk certificaat.

Rectavit neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze online opleiding voor het gebruik van afdichtingsmiddelen, kleefmiddelen en PU-schuim door klanten van Rectaivt gratis ter beschikking wordt gesteld. Controleer ook eventuele nationale bepalingen in je land.


Enkele veelgestelde vragen beantwoord
Zijn diisocyanaten veilig?
Zoals vele stoffen is het gebruik van diisocyanaten veilig wanneer ze worden gehanteerd volgens de relevante risicobeheers- en veiligheidsmaatregelen. Het is ook belangrijk te weten dat er geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen kunnen worden aangetroffen. Diisocyanaten worden alleen gebruikt als reactieve chemicaliën; zij reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden verbruikt tijdens het uitharden.

Wat is overgevoeligheid?
Sensibilisatie betekent dat een persoon na blootstelling allergisch kan worden voor de stof. Dit gebeurt ook vaak bij mensen die in contact komen met pollen of schimmel. Als de persoon gesensibiliseerd is, kan hij, telkens wanneer hij opnieuw in contact komt met de stof (zelfs in zeer lage concentraties), een hevige allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (b.v. astma). De meeste personen met astma vertonen verbetering of volledig herstel nadat de blootstelling stopt.

Wat moet een distributeur of reseller doen?
Hij dient de informatie van de productleverancier door te geven aan zijn klanten. De opleiding die vereist is voor professioneel gebruik staat al op de verpakking. Aangezien een distributeur het product niet zelf gebruikt, is er geen opleiding van het winkelpersoneel vereist.

Hoe beïnvloedt de beperking het gebruik door de consument?
Deze nieuwe verordening is alleen van toepassing op professionals en de industrie. Enkele jaren geleden werd een aparte beperking voor consumentengebruik van kracht, met de verplichting om voortaan handschoenen bij de verpakking van PU-consumentenproducten te voegen.

Moeten PU-producten in de retailhandel dienovereenkomstig worden geëtiketteerd?
Aangezien het voor professionele gebruikers mogelijk is PU-producten in de retailhandel te kopen, beveelt Rectavit aan de nieuwe etiketteringsinfo ook op retail-PU-producten aan te brengen. Dit zal door Rectavit worden voorbereid voor alle PU-producten.

Zullen PU-lijmen, kitten en schuim beschikbaar blijven?
De beperking is bedoeld om onveilige hantering van diisocyanaten te voorkomen, niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Door hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-kleefstoffen, dichtingsmiddelen en schuim op grote schaal beschikbaar blijven.

Welke timing is vereist?
De nieuwe verordening houdt in dat tegen 24 augustus 2023 alle professionele gebruikers van PU-producten moeten zijn opgeleid en gecertificeerd. De opleidingsvereisten moeten vanaf 24 februari 2022 worden vermeld op de verpakking die in de handel wordt gebracht. PU-producten die vóór 24 februari 2022 op de markt zijn gebracht, vallen wat deze etiketteringsverplichting betreft niet onder deze verordening.

Aarzel niet om contact op te nemen met je lokaal Rectavit kantoor voor meer informatie.

 

Article en Français:

Le 4 août 2020, une restriction européenne sur les diisocyanates a été publiée par les autorités de l'UE dans le cadre de REACH, afin d'éviter une sensibilisation potentielle par ces substances, généralement présentes dans les produits PU non durcis comme les adhésifs, les mastics et les mousses PU. Cette nouvelle restriction nécessite un étiquetage et une formation supplémentaires avant l'utilisation professionnelle de produits contenant > 0,1% de diisocyanates monomères. Les adhésifs et mastics PU sont polyvalents et sûrs lorsqu'ils sont utilisés correctement. Ils sont utilisés pour de nombreuses applications dans la construction, le transport, l'assemblage et dans bien d'autres domaines. Les produits PU sont fabriqués en faisant réagir des isocyanates et des polyols, de sorte que la restriction est particulièrement pertinente pour les utilisateurs professionnels de produits PU.

Formation PU requise d'ici août 2023
A partir du 24 août 2023, une formation est obligatoire pour les utilisateurs professionnels et industriels de produits ayant une concentration en diisocyanate monomère > 0,1%. FEICA, l'association européenne de l'industrie des mastics et adhésifs, ISOPA et ALIPA, les associations industrielles des fabricants de diisocyanate, ont préparé du matériel de formation à l'usage de ses clients et de tous les utilisateurs professionnels d'adhésifs, mastics ou mousses PU : https://isopa-aisbl.idloom.events/048. La formation est gratuite avec ce code: FEICA_21_C22

La formation ne remplace ni ne modifie les autres exigences en matière de santé et de sécurité, mais s'y ajoute. Pour informer les utilisateurs des produits concernés, l'exigence de formation doit être mentionnée sur les emballages à compter du 24 février 2022. Pour garantir que les utilisateurs professionnels soient informés même lors de l'achat de produits de vente au détail, nous recommandons d'inclure également les informations sur les produits de vente au détail.

Matériel de formation disponible d'ici février 2022
Le matériel de formation sera disponible via une plate-forme d'apprentissage en ligne d'ici février 2022 dans toutes les langues officielles de l'UE, suffisamment tôt pour que tous les utilisateurs de produits PU soient formés et certifiés d'ici le 24 août 2023. La formation en ligne sera accessible via ordinateur de bureau, tablette ainsi que sur les appareils mobiles. Les personnes suivant la formation recevront un certificat personnel après avoir terminé avec succès la formation. Rectavit prend toutes les mesures nécessaires pour que cette formation en ligne pour l'utilisation des mastics, adhésifs et mousses PU par les clients de Rectavit soit mise à disposition gratuitement. Veuillez également vérifier les dispositions nationales de votre pays.

Ci-dessous des réponses sur questions fréquemment posées
Les diisocyanates constituent-ils un danger ?
Comme de nombreuses substances, l'utilisation des diisocyanates est sûre lorsqu'ils sont manipulés conformément aux mesures de gestion des risques et de sécurité pertinentes. Il est également important de savoir qu'aucun diisocyanate ne peut être trouvé dans les articles finis. Les diisocyanates ne sont utilisés que comme produits chimiques réactifs ; ils réagissent avec le polyol pour former le produit PU et sont consommés pendant le durcissement.

Qu'est-ce que la sensibilisation ?
La sensibilisation signifie qu'après exposition, une personne peut devenir allergique à la substance. Cela arrive aussi à de nombreuses personnes en contact avec du pollen ou des moisissures. En cas de sensibilisation, chaque fois que la personne est à nouveau en contact avec la substance (même à de très faibles concentrations), la personne peut avoir une forte réaction allergique avec des impacts respiratoires (par exemple asthme). La majorité des personnes souffrant d'asthme apparenté présentent une amélioration ou une récupération totale après l'arrêt de l'exposition.

Que doit faire un distributeur ou un revendeur ?
Il doit transmettre les informations du fournisseur du produit à ses clients. L'exigence de formation préalable à l'utilisation professionnelle sera déjà imprimée sur l'emballage. Comme un distributeur n'utilise pas le produit lui-même, aucune formation du personnel du magasin n'est requise.

Comment la restriction influence-t-elle l'utilisation par les consommateurs ?
Ce nouveau règlement ne s'applique qu'aux professionnels et à l'industrie. Une restriction distincte pour l'utilisation par les consommateurs est entrée en vigueur il y a plusieurs années, introduisant l'obligation d'inclure des gants dans l'emballage des produits de consommation contenant du PU.

Les produits PU dans les canaux de vente au détail devraient-ils être étiquetés en conséquence ?
Comme il est possible pour les utilisateurs professionnels d'acheter des produits PU dans les canaux de vente au détail, Rectavit recommande d'inclure également les nouvelles phrases d'étiquetage sur les produits PU vendus au détail. Ceci sera préparé par Rectavit pour tous les produits PU.

Les colles, mastics et mousses PU resteront-ils disponibles ?
La restriction vise à éviter une manipulation dangereuse des diisocyanates, et non à restreindre la disponibilité des produits. En raison de leurs propriétés uniques dans de nombreuses applications, les adhésifs PU, les mastics et les mousses resteront largement disponibles.

Quel timing est nécessaire ?
Le nouveau règlement signifie que d'ici le 24 août 2023, tous les utilisateurs professionnels de produits PU devraient être formés et certifiés. Les exigences de formation doivent être mentionnées sur les emballages mis sur le marché à compter du 24 février 2022. Les produits PU mis sur le marché avant le 24 février 2022, ne sont pas concernés par cette réglementation au regard de cette exigence d'étiquetage.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre bureau Rectavit local si vous avez d'autres questions.


 
  GA TERUG
 
© Rectavit N.V Ambachtenlaan 4 - B-9080 Lochristi - T: +32 (0)9 216 85 20 - F: +32 (0)9 216 85 30 - info@rectavit.be - Privacy policy - Cookie policy